Projekt
Moja Własna Firma

Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Grudziądzkimi Poręczeniami Kredytowymi Sp. z o.o. w Grudziądzu a:
• Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP Remigiusz Koc w Bydgoszczy;
• Toruńskim Laboratorium Biznesu w Toruniu;
• PAROL KONCEPT Rafał Parol w Dolnej Grupie.

pobierz formularz zgłoszenia

O projekcie

ico

Okres realizacji

01.11.2021 roku – 30.06.2023 roku.

ico

Grupa docelowa

100 osób fizycznych (60K/40M), które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego w wieku 18-29 lat, w tym: 50 biernych zawodowo i 50 bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie pracy

ico

Cel projektu

zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania 100 osób w wieku 18-29 lat zamieszkałych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej od 01.11.2021 roku do 30.06.2023 roku.

ico

Obszar realizacji projektu

województwo kujawsko-pomorskie

Etapy realizacji projektu

• Nabór formularzy rekrutacyjnych;
• Ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych;
• Badanie predyspozycji u kandydatów/datek do prowadzenia działalności gospodarczej przed doradcę zawodowego;
• Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
• Wsparcie eksperta dotacyjnego;
• Ocena formalna i merytoryczna biznesplanów;
• Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym kontrole prowadzonych działalności gospodarczych), działalność gospodarcza musi być prowadzona przez co najmniej 12 miesięcy;
• Finansowe wsparcie pomostowe dla osób, które otrzymały dotacje, wypłacane miesięcznie w kwocie do 2800 zł przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
• Wsparcie towarzyszące w postaci zwrotu kosztów dojazdu na planowane spotkania z doradcą zawodowym i na szkolenia realizowane w ramach niniejszego projektu, stypendium za czas odbywania szkolenia.

Spełniasz kryteria udziału w projekcie? Zgłoś się już teraz.

pobierz formularz zgłoszenia

Informacje o projekcie

Siedziba Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.
Grudziądz przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, budynek H, lokal nr 101,

Zasięg biura: rejon: całe województwo kujawsko-pomorskie
Biuro czynne jest w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 7:30 do 15:30;
we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00; w piątki od godziny 7:30 do 14:00.

Dane teleadresowe:
Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Spółka z o. o.
86-300 Grudziądz, ul. Curie-Skłodowskiej 5-7
strona internetowa: www.gpk.grudziadz.pl
nr telefonu: 513 433 119 mail: gpk.mojafirma@gmail.com

Siedziba Agencji Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc
Bydgoszcz ul. Gdańska 105/4
Zasięg biura: miasto Bydgoszcz i powiat bydgoski oraz miasto Włocławek i powiat włocławski
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Dane teleadresowe:
Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc
85-022 Bydgoszcz ul. Gda ńska 105/4
strona internetowa: www.psg.edu.pl
nr telefonu: 601 832 653 mail: biuro@psg.edu.pl

Siedziba Toruńskiego Laboratorium Biznesu Spółka z o.o.
Toruń przy ul. Kopernika 27
Zasięg biura: miasto Toruń i powiat toruński
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Dane teleadresowe:
Toruńskie Laboratorium Biznesu Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ul. Kopernika 27
strona internetowa: www.tfpk.pl
nr telefonu 56-654-71 -70 mail f.skowronski@tfpk.pl

PAROL KONCEPT Rafał Parol.
Grudziądz przy ul. Dworcowej 14 lok 3 (Biuro projektu).
Zasięg biura: rejon miasta Grudziądzu i powiatu grudziądzkiego
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 11:00

Dane teleadresowe:
PAROL KONCEPT Rafał Parol.
86-300 Grudziądz, ul. Dworcowa 14 lok 3.
strona internetowa: www.parolkoncept.pl
nr telefonu: 692 403 907 mail: parol.koncept@gmail.com

Pliki do pobrania

Formularz rekrutacyjny

pobierz dokument

Karta oceny predyspozycji kandydata

pobierz dokument

Karta oceny formalnej biznesplanu

pobierz dokument

Karta oceny merytorycznej biznesplanu

pobierz dokument

Karta weryfikacji formalnej formularza

pobierz dokument

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji

pobierz dokument

Standardy oceny biznesplanów

pobierz dokument

Wzór umowy o wsparcie finansowe

pobierz dokument

Wzór umowy przystąpienia do projektu

pobierz dokument

Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

pobierz dokument

Wiosek o wsparcie pomostowe

pobierz dokument

Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe

pobierz dokument

Wzór umowy o wsparcie szkoleniowe

pobierz dokument

Wzór umowy pomostowe

pobierz dokument

Lista miast średnich

pobierz dokument

Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia

pobierz dokument

Zaświadczenie poręczyciela

pobierz dokument

Regulamin przyznawania środków

pobierz dokument

Regulamin rekrutacji uczestników projektu Moja własna firma

pobierz dokument

Wartość projektu: 4 884 411,10 zł, w tym dofinansowanie z UE: 4 839 440,54 zł

fundusze